fbpx
Back

ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

Από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE - GOETHE INSTITUT

Ο κάτοχος αυτού του επιπέδου κατανοεί και χρησιμοποιεί απλές καθημερινές δομές.

Ο κάτοχος αυτού του πτυχίου έχει τη δυνατότητα να χρεισιμοποιεί τη Γερμανική γλώσσα κατανοώντας και εκφράζοντας τις απόψεις του για καθημερινά και οικεία θέματα.

Το επίπεδο αυτό πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές λεξιλογικές και γραμματικές δομές και είναι σε θέση να κατανοεί και να εκφράζεται γραπτά και προφορικά.

Το πτυχίο αυτό πιστοποιεί την καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας και διασφαλίζει στον κατοχό του την ικανοτητα να εκφράζεται και να κατανοεί χρησιμοποιώντας σύνθετες δομές της γλώσσας πάνω σε ποικίλα θέματα.

Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απόδειξη γνώσης σύνθετων δομών της γλώσσας και ο κάτοχος του είναι σε θέση να εκφράζεται γραπτά και προφορικά αλλά και να κατανοεί πολύπλοκα θέματα και κείμενα.

Το επίπεδο αυτό αποτελεί την απόδειξη της άριστης γνώσης της Γερμανικής γλώσσας και ο κατοχός του έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και να κατανοεί όλο το εύρως των θεμάτων όπως εαν ήταν η Γερμανική μητρική του γλώσσα.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας οργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εξετάζει το επίπεδο γνώσης και την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου των υποψηφίων.

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ διεξάγονται δυο φορές το χρόνο τον Μάιο και τον Νοέμβριο.

Τα επίπεδά του είναι σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και είναι τα εξής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν:

 • Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής.
 •  Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο, κ.λπ.
 •  Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 •  Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν:

 • Να κατανοούν και να παράγουν σύντομα και πολύ απλά δομημένα κείμενα που αφορούν σε δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας.
 • Να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες ή να δίνουν πληροφορίες για στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντός τους (π.χ. για τον χώρο διαβίωσης ή εργασίας τους, για την οικογένειά τους, κ.λπ.).
 • Να επικοινωνούν (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για ζητήματα προσωπικού ενδιαφέροντος ή άμεσης ανάγκης.
 • Να διατυπώνουν γραπτά ή προφορικά μια πληροφορία στην ξένη γλώσσα με ερέθισμα φράση ή σύντομο κείμενο στην ελληνική.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν:

 • Να κατανοούν και να παράγουν απλά δομημένα και σαφή κείμενα για ζητήματα που σχετίζονται με τομείς προσωπικού ενδιαφέροντος, όπως εργασία, εκπαίδευση, αναψυχή.
 • Να αφηγούνται γεγονότα, να περιγράφουν εμπειρίες ή προσωπικά τους σχέδια και να εξηγούν τις απόψεις τους.
 • Να συμμετέχουν σε συνήθεις διαλόγους διαπροσωπικής επικοινωνίας χρησιμοποιώντας (σε προσομοίωση) την ξένη γλώσσα σε περιστάσεις όπως ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές με ξένους επισκέπτες στη χώρα τους, σε χώρους εργασίας ή αναψυχής.
 • Να παράγουν σύντομα και απλά δομημένα, γραπτά και προφορικά, μηνύματα στην ξένη γλώσσα, βασισμένα σε προφορικά μηνύματα ή απλά γραπτά κείμενα στην ελληνική, ή και αντίστροφα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν:

 • Να κατανοούν τις βασικές ιδέες ή πληροφορίες σχετικά σύνθετων κειμένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες σχετικές με ποικίλους τομείς της κοινωνικής εμπειρίας ή και τεχνικές πληροφορίες (π.χ. οδηγίες χρήσης μιας ηλεκτρικής συσκευής).
 • Να παράγουν λεπτομερή, σαφώς δομημένα και συνεκτικά κείμενα σχετικά με ικανό εύρος θεμάτων, αναπτύσσοντας κατάλληλη επιχειρηματολογία προκειμένου να εξηγήσουν ή να υποστηρίξουν τις θέσεις τους ή σχολιάζοντας τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της θέσης ενός άλλου.
 • Να συμμετέχουν (σε προσομοίωση) σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας τη γλώσσαστόχο με σαφήνεια, με αμεσότητα και ευχέρεια για ζητήματα που αφορούν τους νέους και τους ενήλικες πολίτες της δικής τους ή μιας ξένης χώρας.
 • Να επιλέγουν πληροφορίες σχετικές με τον επικοινωνιακό τους στόχο από ένα ή περισσότερα κείμενα γραπτού ή προφορικού λόγου στην ελληνική ώστε να παραγάγουν ένα σχετικά σύνθετο κείμενο στην ξένη γλώσσα, ή και αντίστροφα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν:

 • Να κατανοούν το γενικό και επιμέρους νοήματα εκτεταμένων κειμένων, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένων.
 • Να χρησιμοποιούν τον γραπτό λόγο με γραμματικά ορθό και επικοινωνιακά αποτελεσματικό τρόπο, το κείμενό τους να έχει πλήρη συνοχή, η γλώσσα που χρησιμοποιούν να εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα του κειμένου του και το ύφος του να προσιδιάζει στον υποτιθέμενο αναγνώστη του.
 • Ο γραπτός λόγος που θα κληθούν να παραγάγουν βασίζεται σε άλλα κείμενα και έτσι θα εμπλακούν σε διαδραστικές διαδικασίες: (α) παραγωγή λόγου που προϋποθέτει την κατανόηση ξενόγλωσσου κειμένου και απαιτεί τη χρήση διαδραστικών στρατηγικών και (β) παραγωγή λόγου με αφορμή ελληνικό κείμενο που απαιτεί στρατηγικές διαμεσολάβησης, οι οποίες, στην προκειμένη περίπτωση, συνίστανται κυρίως στην επεξεργασία πληροφοριών και τη μετάδοση συγκεκριμένων νοημάτων από τη μια γλώσσα στην άλλη ή στη συνοπτική παρουσίαση στην ξένη γλώσσα του κύριου νοήματος ελληνικών κειμένων.
 • Να κατανοούν το γενικό και επιμέρους νοήματα απαιτητικών κειμένων προφορικού λόγου, λαμβάνοντας υπόψη το συγκειμενικό πλαίσιο, τις λεξικογραμματικές επιλογές, αλλά και τα φωνολογικά χαρακτηριστικά του ομιλητή (επιτονισμό, τόνο φωνής, ύφος, κτλ.).
 • Να παράγει λόγο με κατανοητή προφορά, με γραμματικά ορθό και επικοινωνιακά αποτελεσματικό τρόπο, δηλαδή, πειθαρχημένο στους κανόνες της λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος, σε συγκεκριμένες συνθήκες διαδραστικής επικοινωνίας
 • Να μιλήσει για ένα θέμα, με αφορμή ελληνικό κείμενο, τις πληροφορίες του οποίου μεταφέρει στον συνομιλητή ή τους συνομιλητές του.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν:

 • Να κατανοούν το γενικό και επιμέρους νοήματα ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένων σε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων όλων των ειδών.
 • Να κατανοούν εξειδικευμένα άρθρα και εκτενείς τεχνικές οδηγίες, ακόμα και όταν δεν σχετίζονται με την ειδικότητά τους.
 • Να διατυπώνουν ιδέες με διαφορετικούς γλωσσικούς τρόπους προκειμένου να μεταδώσει με ακρίβεια λεπτότερες σημασιολογικές αποχρώσεις.
 • Να εκφράζεται άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις.
 • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για 4 κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών και μηχανισμών συνοχής.
 • Να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα σε ομιλητές της γλώσσας-στόχου και της γλώσσας της κοινότητας από όπου προέρχονται λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοπολιτισμικές και κοινωνιογλωσσικές διαφορές.
 • Να διατυπώνουν ή να επαναδιατυπώνουν επιχειρήματα, απόψεις, ιδέες, με τρόπο κατάλληλο για διαφορετικούς αποδέκτες, σε διαφορετικά συγκειμενικά πλαίσια.

Βρείτε μας στα social media